вторник, 5 март 2013 г.

Крахът на теорията на Л.Н.Гумильов за произхода на хуните от Средна Азия!

         

        Гумильов нарича дори през 1960 г.  Hsiong-nu с името "хунну", при положение, че истинските учени в същата Русия, отдавна ги наричат "сюнну"...

       Гумильов иска на всяка цена да защити тезата на Иностранцев от 1900 г. за това, че средно-азиатците хсионг-ну стават европейски хуни.

      През 1960 г. Л.Н.Гумильов влиза в полемика с Ото Менхен-Хелфен, чиято статия от 1945 г. казва - ама буквално - царя е гол... Няма етнографска и антропологична близост между Hsiong-nu от Средна Азия и Huns от Европа (Maenchen-Heifen О. The Huns and the Hsiung-nu // Byzantion. American Series, III. T. XVII (1945). P. 222-243.)...


     Първият, който в СССР се опитва да опровергае Хелфен е А.Н.Бернщам, отговаряйки на Хелфен, че за периода от І до ІV в. хсионг-ну са променили етнографския си и антропологичен облик.


     Всъщност всички в Русия, още от времето на Иностранцев през 1900 г., повтарят, че за последно хсионг-ну са упоменати от китайските извори през І в. от н.е., а от западните за първи път през ІV в.


      Но, Гумильов съзнава, че няма как повече да се заобиколи сведението на Птоломей от ІІ в. от н.е. за хуни в северното Черноморие, което отстоява Хелфен. Вследствие на което, Гумильов е първият, които "отрича" Иностранцев в СССР през 1960 г., но за да го преформулира, т.е. да съхрани приемствеността между хсионг-ну и европейските хуни.

хсионг-ну на стари китайски вази

       Гумильов отрича, че е имало "велико преселение на народите" предприето от хсионг-ну от Средна Азия и разработва концепцията, че през І в. на запад бяга ...САМО ЕДИН КОНЕН ОТРЯД, гонен и преследван от сянбийците (хсионг-пи) ...


      В статия, публикувана в сп. "Вестник древней истории" №4 от 1960 г. "Некоторые вопросы истории хуннов" http://gumilevica.kulichki.net/articles/Article23.htm , Гумильов изгражда хипотеза, че конния отряд бягал на запад 1000 дни, т.е. изминал 2600 км. по 26 км. дневно и така обвързва последното упоменаване на хсионг-ну в китайските сведения с първото упоменаване, според него от Дионисий Периегет, през 160 г....


           Цялата хипотеза на Гумильов за произхода на европейските хуни се върти около този конен отряд от мъже монглоиди хсионг-ну, дето изоставили жени, деца и старци, понеже те не можели да бягат на запад по 26 км. на ден, и този мъжкарско-пасионарен отряд като пристигнал на Волга си взел жени маджарки, оплодил ги  и така хунну (Hsiong-nu) станали нов, но и стария народ, гунны (Huns)...             Ето и отговора, според Гумильов, за новата етнография и антропология, монглоидите си взели жени маджарки и станали мелези... Апропо, теория за мелези, той използва и в статията си как бай-ди станали ефталити...             И така, нагласил Гумильов нещата, че хем да не се повтаря повече Иностранцев/
Бернщам за велико преселение, хем и да се знае, че "хунну", т.е. средно-азиатските хсионг-ну, станали "гуны"...

            При това всичко до косъм се крепи на тоя отряд...

            През 1973 г. в монографията си "Светът на хуните", (The World of the Huns: Studies in Their History and Culture. University of California Press, 1973) Ото Менхен-Хелфън обръща внимание на една елементарна грешка при смятането на Гумильов: 2600 км. за 1000 дни не са 26 км. на ден, а 2,6 км и добавя: това разстояние би било възможно даже и за бременните жени хсионг-ну...


           А руският археолог С.С.Миняев през 1986 г., издирва и конкретните сведения около този военен отряд хсионг-ну, оцелял при битките им със сянбийците на изток (С. С. Миняев . Сюнну. Природа, 1986, №4 ), и посочва, че ТАМ са оцелели САМО 300 души (ТРИСТА ДУШИ)....         Къде отиде теорията за единството между хсионг-ну от Средна Азия и европейските хуни???        През 2005 г. В.А.Якобсон в Предисловие к "История древнего Востока" пише: "Работы Л.Н.Гумильова не цитируются и практически даже не упоминаются профессионалами-востоковедами, а его приверженцы за пределами нашей науки представляют собой не какое- либо подобие научной школы, а скорее нечто вроде религиозной секты".

Няма коментари:

Публикуване на коментар